خرد مينوی در روش شناسی علمی برای پژوهشهای روان شناسی و علوم تربيتی در ايران