من و قلم و كاغذ

امروز، اول اسفندماه 1387 خورشيدي، در اين همايش ملّيِ "من، قلم، كاغذ" در فرهنگسراي "سيمرغ" در شهر تاريخي و كهن نيشابور، كه زماني مركز "ربع مسكون" عالم بوده و در تاريكترين دورة قرون وسطي (يعني قرنهاي نهم تا دوازدهم ميلادي) و تا پيش از حملة مغولان به ايران، بيشترين و برجستهترين دانشمندان و اديبان و هنرمندان ايران را در دامان خود پرورده است، خوشوقت هستم كه در موضوع اين همايش با شما سخن بگويم.