تدريس روش شناسی پژوهش کيفی پيشرفته در علوم انسانی به مديران و کارشناسان سازمان بهزيستی استان گيلان در رشت

advanced qualitative research methods in humanities
advanced qualitative research methods in humanities
advanced qualitative research methods in humanities
advanced qualitative research methods in humanities

مديريت سازمان بهزيستی کشور در استان گيلان، با درک درستی از ضرورت و اهميت اين موضوع، يک دوره آموزش ٢٤ ساعته برای مديران پيشگيری و توانبخشی و کارشناسان بهزيستی در استان گيلان در روششناسی پژوهشهای کيفی را امکانپذير ساخت. اين کلاسها بصورت تدريس نظری و نيمهکارگاهی برگزار شد.

روش پژوهش کيفی در روانشناسی و ديگر علوم انسانی، در دانشگاههای ايران مورد کمتوجهی است حال آنکه دهها هزار روانشناسان و روانپزشکان در مطب روانشناسی و روانپزشکی و يک ميليون نفر معلمان در کلاس درس و دهها هزار مددکاران و بهياران و کارکنان توانبخشی کشور، که به کار سنجش و تشخيص و درمان و بهبودبخشی و تدريس و تربيت اشتغال دارند، صرفاً و صرفاً با تسلط بر دانش روششناسی پژوهش کيفی است که خواهند توانست نقش علمی خود را بهدرستی ايفا کنند و فراگيری اين درس يک ضرورت است.

آنچه در اين کلاسها تدريس شد چهارده عنوان زير را در بر میگرفت:
١ - مديريت پروژه و رويکردهای آن
٢ - پژوهش علمی و مديريت آن
٣ - گذشته و امروز پژوهشهای علمی در روانشناسی و ديگر علوم انسانی
٤ - اهميت توجه به بنيادهای نظری پژوهش در علوم انسانی
٥ - فلسفة علم و مفاهيم هستیشناسی، انسانشناسی، شناختشناسی، و ارزششناسی
٦ - روشهای دستيابی به دانش در ديدگاههای زکريای رازی، جان لاک، فرنسيس بيکن، رنه دکارت، چارلز پيرس، و......
٧ - الگوهای انديشة تحصّلی، تفسيرگری، و ساختنگرايی در پژوهشهای روانشناسی
٨ - ماهيت واقعيت، شناخت واقعيت، و جايگاه پژوهش و دانش در علوم انسانی بر اساس فلسفة خردگرايی مينوی و علمی (يا نگرش مبتنی بر دانش عينی و خردمندی و انساندوستی)
٩ - گامهای اساسی در فرايند پژوهش در روانشناسی
١٠ - رويکردهای کمّی و کيفی و ترکيبی در پژوهشهای علوم انسانی
١١ - شباهتها و تفاوتهای رويکردهای کمّی و کيفی و ترکيبی
١٢ - انواع طرحهای پژوهشی در رويکردهای کيفی پژوهش:
١٢-١- طرح پژوهشی مطالعة موردي
١٢-٢- طرح پژوهشی روايتي
١٢-٣- طرح پژوهشی نظرية زمينهاي
١٢-٤- طرح پژوهشی تاريخي
١٢-٥- طرح پژوهشی قومشناسي
١٢-٦- طرح پژوهشی پديدارشناسي
١٢-٧- طرح پژوهشی تحقيق در عمل يا اقدامپژوهی
١٢-٨- طرح پژوهشی تحليل گفتمان
١٢-٩- طرح پژوهشی تحليل محتوا
١٣- بررسی و نقد نتايج پژوهشهای کيفی
١٤- چگونگی ارزيابی گزارشها و مقالات پژوهشهای کيفی